Pravidla internetového obchodu SIM-Market.cz

specifikující mj. pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím Obchodu, obsahující nejdůležitější informace o Prodávajícím, Obchodě a právech Spotřebitele

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodejcem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 Platby §
6 Vyřízení objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Rezervace
Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků v Polsku.
Občanský zákoník – polský zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.
Spotřebitel - Kupující, který je fyzickou osobou nakupující v Obchodě nebo činící kroky k nákupu, bez přímé souvislosti s jeho obchodní nebo profesní činností.
Účet - digitální služba upravená samostatnými předpisy ve smyslu zákona o právech spotřebitelů, díky které může kupující bezplatně využívat doplňkové funkce v Obchodě.
Kupující – jakýkoli subjekt nakupující v Obchodě nebo podnikající kroky k provedení nákupu.
Privilegovaný kupující – privilegovaný spotřebitel nebo podnikatel.
Privilegovaný podnikatel - Kupující, který je fyzickou osobou, která uzavírá nebo má v úmyslu uzavřít s Prodávajícím smlouvu na základě Řádu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesní povahy.
Předpisy – tyto předpisy.
Obchod – Internetový obchod SIM-Market provozovaný Prodávajícím na adrese https://sim-market.eu/.
Prodávající - ILONA SANKIEWICZ, podnikatelka podnikající pod jménem SANIL Ilona Sankiewicz , zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku a vedení Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti, NIP 8461665204, REGON č. 369303051, Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynkio.
Digitální obsah – data produkovaná a dodávaná v digitální podobě.
Zákon o právech spotřebitelů – polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

Ustanovení Předpisů týkající se produktů se vztahují jak na movité věci (zboží), tak na Digitální obsah.

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

1.   Poštovní adresa: Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki

2.   E-mailová adresa: info@sim-market.cz

3.   Telefon: 783287488

4.   Náklady na telefonní spojení či přenos dat prováděné kupujícím vyplývají ze základního tarifu telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, jehož služby kupující využívá. Prodávající upozorňuje, že cena mezinárodního hovoru nebo mezinárodního přenosu dat může být vyšší než cena vnitrostátního hovoru nebo přenosu - v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb, který kupující používá.

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1.   Pro správné fungování obchodu potřebujete:

o   zařízení s přístupem na internet

o   webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie .

2.   Chcete-li zadat objednávku v obchodě, kromě požadavků uvedených v části 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V PRODEJNĚ

1.   Ceny produktů zobrazené v obchodě jsou celkové ceny za produkt.

2.   Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky zahrnuje cenu za produkt uvedenou v Obchodě a případně náklady na dodání zboží.

3.   Produkt vybraný k nákupu by měl být přidán do košíku v obchodě.

4.   Poté si Kupující vybere způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku z možností dostupných v Obchodě a uvede také údaje potřebné k dokončení objednávky.

5.   Objednávka je zadána potvrzením jejího obsahu a přijetím Pravidel kupujícím.

6.   Podání objednávky je ekvivalentní uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

7.   Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. zřídit si v něm Účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že své údaje uvede při každé případné objednávce.

§ 5 PLATBY

1.   V obchodě jsou k dispozici následující způsoby platby:

a.   jednoduchým převodem na bankovní účet prodávajícího;

b.   pomocí platební karty:

§  Vízum

§  Visa Electron

§  MasterCard

§  MasterCard Electronic

§  Maestro

c.    prostřednictvím platební platformy:

§  Automatická platba

2.   Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím platební platformy Autopay , subjektem poskytujícím online platební služby je Autopay SA

3.   Pokud Kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 3 Pracovních dnů od zadání objednávky.

4.   Nákupem v Obchodě Kupující souhlasí s používáním elektronických faktur Prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 VYKONÁNÍ PŘÍKAZU

1.   Datum dokončení objednávky je uvedeno v obchodě.

2.   Pokud kupující zvolil platbu za objednávku předem, prodávající zahájí zpracování objednávky po jejím uhrazení.

3.   V případě, že v rámci jedné objednávky kupující zakoupil produkty s různými dodacími lhůtami, bude objednávka dokončena v termínu odpovídajícím produktu s nejdelším termínem dodání.

4.   Zboží je doručováno pouze v rámci území Polské republiky.

5.   V obchodě jsou k dispozici následující způsoby doručení:

a.   prostřednictvím kurýrní společnosti;

b.   do schránek na balíky InPost ;

c.    elektronicky, na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce – jde-li o Digitální obsah.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.   Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 Pravidel, do 14 dnů bez udání důvodu.

2.   Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od:

a.   ve které se zboží dostalo do držení Privilegovaného kupujícího nebo ve kterém se zboží dostala do držení třetí osoba jiná než dopravce a označená Privilegovaným kupujícím;

b.   ve kterém se privilegovaný kupující dostal k poslednímu zboží, šarži nebo části nebo kdy třetí osoba, jiná než dopravce a určená oprávněným kupujícím, získala do vlastnictví poslední zboží, šarži nebo část, v případě smlouva zavazující k převodu vlastnictví více zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech;

c.    uzavření smlouvy - v případě smlouvy o dodání Digitálního obsahu.

3.   Aby mohl privilegovaný kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek, a to prostřednictvím jednoznačného prohlášení. výpis (například dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).

4.   Privilegovaný kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, není to však povinné.

5.   Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Oprávněný kupující zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.   V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající přednostně kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z kupujícím preferovaného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zvýhodněného kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

7.   Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které použil Privilegovaný kupující v původní transakci, pokud Privilegovaný kupující nebude souhlasit s jiným řešením a v žádném případě nebudou Privilegovanému kupujícímu v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky. .

8.   Pokud prodávající nenabídl, že si zboží od privilegovaného kupujícího vyzvedne sám, může zadržet vrácení peněz, dokud zboží neobdrží nebo dokud neobdrží doklad o jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.

9.   Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Oprávněný kupující informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, vrátí-li Privilegovaný kupující zboží před uplynutím 14denní lhůty.

10.        Privilegovaný kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.

11.        Privilegovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

12.        Pokud nemůže být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese přednostní kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Prodávající oprávněného kupujícího informovat v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.

13.        Je-li nutné vrátit peněžní prostředky za transakci provedenou privilegovaným kupujícím platební kartou, provede prodávající vrácení na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.   Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 Nařízení se nevztahuje na smlouvu:

a.   ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací privilegovaného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

b.   ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

c.    ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v uzavřeném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

d.   ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi;

e.   ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;

f.    na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;

g.   ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

h.   na dodání Digitálního obsahu, za který je přednostní kupující povinen zaplatit cenu, jsou-li společně splněny následující podmínky:

§  Prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem Oprávněného kupujícího;

§  Privilegovaný Kupující byl před zahájením služby informován, že po dokončení služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy a vzal to na vědomí;

§  Prodávající poskytl privilegovanému kupujícímu zákonné potvrzení o uzavření smlouvy na dálku, včetně informací o výše uvedeném. souhlas na trvalém nosiči v přiměřené době po uzavření smlouvy, nejpozději před zahájením plnění.

§ 9 REKLAMACE

A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Prodávající odpovídá oprávněnému kupujícímu za soulad plnění se smlouvou podle obecně platných právních předpisů, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.

2.   Prodávající žádá o zasílání stížností (včetně těch, které se týkají provozu Obchodu) na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Řádu.

3.   Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho podmínkách jsou k dispozici v Obchodě.

4.   Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

II PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

A.   Zboží

1.   V případě nesouladu zboží se smlouvou může Zvýhodněný kupující uplatnit práva uvedená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitele.

2.   Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou existující v době jeho dodání a zjištěný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti zboží určená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo jednajícími osobami jejich jménem je delší.

3.   V souladu s ustanoveními Zákona o právech spotřebitelů může Privilegovaný kupující v případě nesplnění smlouvy požadovat:

a.   výměna zboží,

b.   oprava zboží.

4.   Kromě toho může Privilegovaný kupující předložit prohlášení o:

a.   snížení ceny,

b.   odstoupení od smlouvy

v situaci, kdy:

§  Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 2 zákona o právech spotřebitelů;

§  Prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 4-6 zákona o právech spotřebitelů;

§  nesoulad zboží se smlouvou trvá, i když se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;

§  nesoulad zboží se smlouvou je natolik významný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření uvedených v čl. 43d zákona o právech spotřebitelů;

§  z prohlášení či okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.

  V případě zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, by měl privilegovaný kupující dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající vyzvedne zboží od preferovaného kupujícího na vlastní náklady.

  Privilegovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný.

  V případě odstoupení od smlouvy uvedené v této části (týkající se zboží) zvýhodněný kupující neprodleně vrátí zboží prodávajícímu na jeho náklady na adresu Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki. Prodávající vrátí cenu preferovanému Kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

  Prodávající vrátí přednostnímu kupujícímu dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vyjádření přednostního kupujícího o snížení ceny.

        Digitální obsah

  V případě nesprávného plnění smlouvy o dodání Digitálního obsahu Prodávajícím může Zvýhodněný kupující uplatnit práva upravená v kapitole 5b zákona o právech spotřebitele.

  Pokud Prodávající nedodal Digitální obsah, může přednostní kupující požádat Prodávajícího o jeho dodání. Pokud přesto Prodávající nedodá Digitální obsah okamžitě nebo v dodatečné lhůtě výslovně dohodnuté mezi Zmocněným kupujícím a Prodávajícím, může Zvýhodněný kupující od smlouvy odstoupit.

  Privilegovaný kupující může odstoupit od smlouvy, aniž by požadoval dodání Digitálního obsahu, pokud:

§  z prohlášení či okolností Prodávajícího jednoznačně vyplývá, že nedodá Digitální obsah resp

§  Přednostní kupující a prodávající se dohodli, nebo je z okolností uzavření smlouvy zřejmé, že konkrétní termín dodání Digitálního obsahu byl pro přednostního kupujícího podstatný a prodávající jej v této lhůtě nedodal. .

  Prodávající odpovídá za nesoulad Digitálního obsahu se smlouvou, která existovala v době jejich dodání a projevila se do dvou let od tohoto okamžiku.

  Pokud je Digitální obsah v rozporu se smlouvou, může Privilegovaný kupující požadovat jeho uvedení do souladu se smlouvou.

  V případě nesouladu Digitálního obsahu se smlouvou je Preferovaný kupující povinen spolupracovat s Prodávajícím v přiměřeném rozsahu a za použití nejméně obtížných technických prostředků za účelem zjištění, zda nesoulad Digitálního obsahu Obsah smlouvy včas vyplývá z vlastností privilegovaného digitálního prostředí kupujícího.

  Kromě toho, pokud je digitální obsah v rozporu se smlouvou, může Privilegovaný kupující prohlásit:

 .    snížení ceny,

a.   odstoupení od smlouvy,

Když:

§  uvedení Digitálního obsahu do souladu se smlouvou je nemožné nebo vyžaduje nadměrné náklady podle čl. úsek 43m 2 a 3 zákona o právech spotřebitelů;

§  Prodávající neuvedl Digitální obsah do souladu se smlouvou v přiměřené době od okamžiku, kdy byl Prodávající informován přednostním kupujícím o rozporu se smlouvou, a to bez nepřiměřených obtíží upřednostňovaného kupujícího s ohledem na jeho povahu a účel. pro které se používají;

§  nesoulad Digitálního obsahu se smlouvou trvá, i když se Prodávající snažil uvést Digitální obsah do souladu se smlouvou;

§  nesoulad Digitálního obsahu se smlouvou je natolik významný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranného opatření uvedeného v čl. 43m zákona o právech spotřebitelů (tj. požadavky na uvedení digitálního obsahu do souladu se smlouvou);

§  z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že Prodávající neuvede Digitální obsah do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.

  Privilegovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího ustanovení, pokud je Digitální obsah dodán výměnou za zaplacení ceny a rozpor Digitálního obsahu se smlouvou je nepodstatný.

  Prodávající je povinen oprávněnému kupujícímu vrátit cenu splatnou v důsledku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto bodě (ohledně digitálního obsahu) nebo cenu snížit, a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů. ode dne doručení prohlášení oprávněného kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny.

  Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil Oprávněný kupující, pokud Oprávněný kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

        Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací

  Prodávající informuje spotřebitele o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Pravidla pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může těžit mimo jiné z: S:

§  s pomocí příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spory při přeshraničních nákupech . Pomoc evropských spotřebitelských center je v zásadě bezplatná. Seznam spotřebitelských center vhodných pro danou zemi naleznete na: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

§  online platforma ODR ( Online Řešení sporů ), poskytnuté Evropskou komisí, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kromě toho lze v Polské republice využít následující formy podpory:

§  mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowa.php

§  pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

  Předchozí ustanovení je informativní a nezakládá povinnost prodávajícího využít mimosoudní způsoby řešení sporů.

  Použití mimosoudních prostředků pro vyřizování reklamací a vymáhání reklamací je pro prodávajícího i spotřebitele dobrovolné.

  Spotřebitel může navíc využít bezplatné pomoci městského nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.

III JINÍ KUPUJÍCÍ NEŽ PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

1.   V případě vady zboží může kupující jiný než zvýhodněný kupující reklamovat vadné zboží na základě záruky upravené v občanském zákoníku.

2.   Prodávající odpovídá v rámci záruky vůči jinému kupujícímu, než je privilegovaný kupující, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let ode dne dodání zboží kupujícímu.

3.   Kupující, který je jiným než zvýhodněným podnikatelem, ztrácí podle občanského zákoníku práva ze záruky, pokud si zboží neprohlédl v době a způsobem obvyklým pro zboží tohoto druhu a neprodleně neoznámil prodávajícímu vadu, a byla-li vada zjištěna až později - pokud ji neoznámil Prodávajícímu ihned po jejím zjištění. Ke splnění výše uvedené lhůty postačí zaslat oznámení o závadě před jejím uplynutím.

4.   Využitím záruky může Kupující jiný než zvýhodněný Kupující za podmínek stanovených v občanském zákoníku:

a.   předložit prohlášení o snížení ceny,

b.   v případě podstatné vady - předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy,

c.    požadovat výměnu zboží za zboží bez vad,

d.   požadovat odstranění závady.

5.   Pokud se ukáže, že pro projednání reklamace je nutné vadné zboží doručit prodávajícímu, je kupující jiný než zvýhodněný kupující povinen doručit zboží na adresu Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki .

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

1.   Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „ GDPR “.

2.   Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím, poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v Obchodě, je vyřizování objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:

o   smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

o   právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a

o   oprávněný zájem Prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.   Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření smlouvy v Obchodě.

4.   Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovávány do:

a.   smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím pozbude platnosti;

b.   prodávající již nebude mít zákonnou povinnost zpracovávat údaje kupujícího;

c.    kupující nebo prodávající již nebudou moci uplatňovat nároky související se smlouvou uzavřenou Obchodem;

d.   námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem prodávajícího

– podle toho, co je v daném případě použitelné.

        Kupující má právo požadovat:

 .    přístup k vašim osobním údajům,

a.   jejich opravy,

b.   vymazání,

c.    omezení zpracování,

d.   předání údajů jinému správci
a dále právo:

e.   kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 lit. f GDPR (tj. o právně oprávněných zájmech sledovaných Prodávajícím).

        Pro uplatnění svých práv by měl kupující kontaktovat prodávajícího pomocí údajů z § 2 Nařízení.

        V případě, že se kupující domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost orgánu příslušnému pro ochranu osobních údajů. V Polsku je prezidentem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 VÝHRADY

1.   Kupujícímu je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

2.   Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Pravidel. Smlouva je uzavřena včas a za účelem dokončení objednávky.

3.   Všechny smlouvy uzavřené na základě těchto Pravidel podléhají ustanovením polského práva, s výhradou odstavce. 4.

4.   Volbou polského práva pro smlouvy uzavřené na základě Nařízení se Spotřebitelem se nezříkají ani neomezují práva tohoto Kupujícího, na která má nárok podle kogentních ustanovení právních předpisů vztahujících se na Spotřebitele v situacích, kdy není možnost volby. práva. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného spotřebitele poskytují širší ochranu, než jaká vyplývá z těchto nařízení nebo polského práva, použije se tato širší ochrana.

5.   Dohody uzavřené na základě Pravidel se uzavírají v polštině.

6.   V případě možného sporu s Kupujícím, který není privilegovaným Kupujícím, související se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Obchodu, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

Baner Autopay

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel nebo zvýhodněný podnikatel může, ale nemusí použít:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ
(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

SANIL Ilona Sankiewicz
Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki
e-mailová adresa: info@sim-market.cz

- Já/My(*) ................................................ .. ........................ tímto oznamuji, že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o prodeji tohoto zboží(*)/ za poskytování následujících služeb(*) / za dodání digitálního obsahu ve formě(*):

.......................... ............................................................. ...................................................................... ................................................................... ..............................................................

_ ............................................................ ...................................................................... ...................................................... .............................................................

_ ...................................................... ....................................................... ................................................................... .....

- Datum uzavření smlouvy (*) / obdržení (*)

................................... ...................................................... ...................................................... ......................................

- Jméno a příjmení Spotřebitele (s ) / Podnikatel(é). ) privilegovaná osoba( y ):

................................... ............................................................. ............................................................. ................ ........................

- Adresa spotřebitele (s)/Privilegovaný(é) podnikatel(é ) :

............................................ ...................................................................... ................................................................. ................................................................... .............................................................

_ ...................................................... .................................................. ............................................................. ........

...................................................... .............................................................
Podpis Spotřebitel (spotřebitelé) / Preferovaný podnikatel (podnikatelé) ( pouze
pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

Datum ................................ ..............

(*) Nehodící se škrtněte.

Smluvní podmínky účtu

v obchodě SIM-Market

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na poskytovatele služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Změny pravidel nebo účtu
§ 9 Závěrečná ustanovení

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel – Příjemce služby, který je fyzickou osobou, která uzavřela smlouvu o vedení Účtu podle Předpisů nebo podniká kroky k uzavření takové smlouvy, aniž by přímo souvisela s její podnikatelskou nebo profesní činností.
Účet - digitální služba ve smyslu zákona o právech spotřebitelů poskytovaná bezplatně elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby, díky níž může Příjemce služby využívat doplňkové funkce v Obchodě.
Privilegovaný podnikatel - Příjemce služby, který je fyzickou osobou, která podle Předpisů uzavírá smlouvu o vedení Účtu (nebo podniká kroky k jejímu uzavření) přímo související s její podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesní povahy.
Předpis - tento Účetní řád.
Obchod – Internetový obchod SIM-Market provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://sim-market.eu/
Příjemce služby – jakýkoli subjekt, který uzavřel smlouvu o vedení účtu nebo podnikne kroky k jejímu uzavření.
Privilegovaný příjemce služby – Příjemce služby, který je spotřebitelem nebo privilegovaným podnikatelem.
Poskytovatel služeb - ILONA SANKIEWICZ, podnikatelka podnikající pod jménem SANIL Ilona Sankiewicz , zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem příslušným pro hospodářství a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 8461665204, REGON číslo 369303051, Kudrynki 9A , 16-326 Kudrynkio.
Zákon o právech spotřebitelů – polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB

1.   Poštovní adresa: Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki

2.   E-mailová adresa: info@sim-market.cz

3.   Telefon: 783287488

4.   Náklady na telefonní spojení nebo datový přenos uskutečněné Příjemcem služby vyplývají ze základního tarifu telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, jehož služby Příjemce služby využívá. Poskytovatel služby upozorňuje, že náklady na mezinárodní hovor nebo mezinárodní přenos dat mohou být vyšší než náklady na vnitrostátní hovor nebo přenos – v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb, který používá Příjemce služby.

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1.   Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:

o   aktivní e-mailový účet,

o   zařízení s přístupem na internet,

o   webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie .

§ 4 ÚČET

1.   Vytvoření Účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli Uživatele Služby.

2.   Účet poskytuje uživateli služby další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek zadaných uživatelem služby v obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava údajů uživatele služby.

3.   Chcete-li si vytvořit účet, vyplňte prosím příslušný formulář v obchodě.

4.   Okamžikem vytvoření Účtu je mezi Uživatelem služby a Poskytovatelem služby uzavřena smlouva o vedení Účtu na dobu neurčitou za podmínek uvedených v Pravidlech.

5.   Poskytovatel služby začne poskytovat službu vedení Účtu za podmínek uvedených v Pravidlech ihned po uzavření smlouvy o vedení Účtu.

6.   Příjemce služby může z Účtu kdykoli odstoupit, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.

7.   Smazání Účtu má za následek ukončení smlouvy o vedení Účtu. Pro smazání účtu ze strany poskytovatele služeb musíte své odstoupení od účtu zaslat na e-mailovou adresu poskytovatele služeb uvedenou v § 2 Pravidel, což bude mít za následek okamžité smazání účtu a ukončení platnosti smlouvu o vedení Účtu.

§ 5 REKLAMACE

A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Poskytovatel služeb vás žádá o zasílání stížností týkajících se Účtu na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.

2.   Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace.

II PŘÍJEMCI PRIVILEGIÍ

3.   Poskytovatel služby odpovídá Zvýhodněnému příjemci služeb za soulad ustanovení se smlouvou stanovený obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o právech spotřebitelů.

4.   V případě nesprávného plnění smlouvy o vedení účtu ze strany poskytovatele služeb může zvýhodněný příjemce služeb uplatnit práva upravená v kapitole 5b zákona o právech spotřebitelů.

5.   Pokud Poskytovatel služeb digitální službu neposkytnul, může jej privilegovaný uživatel služby požádat o její poskytnutí. Pokud poskytovatel služeb přesto neposkytne digitální službu okamžitě nebo v dodatečné lhůtě výslovně dohodnuté mezi poskytovatelem služby a zvýhodněným příjemcem služby, může zvýhodněný příjemce odstoupit od smlouvy o vedení účtu.

6.   Příjemce zvýhodněné služby může odstoupit od smlouvy o vedení Účtu, aniž by žádal o poskytnutí digitální služby, pokud:

a.   z prohlášení nebo okolností Poskytovatele služby jednoznačně vyplývá, že nebude poskytovat digitální službu resp

b.   Privilegovaný příjemce služby a poskytovatel služby se dohodli, nebo je z okolností uzavření smlouvy o vedení účtu zřejmé, že konkrétní datum dodání digitální služby mělo pro privilegovaného příjemce služby a poskytovatele služeb značný význam. jej v uvedené lhůtě nedodal.

7.   Poskytovatel služby odpovídá za nesplnění smlouvy o vedení Účtu k nepřetržitě poskytované digitální službě, ke kterému došlo nebo se projevilo v době, kdy měla být služba podle smlouvy poskytnuta.

8.   Pokud je digitální služba v rozporu se smlouvou o vedení účtu, může Privilegovaný uživatel služby požadovat, aby byla uvedena do souladu s touto smlouvou.

9.   V případě nesouladu digitální služby se smlouvou o vedení účtu je zvýhodněný příjemce služby povinen v přiměřeném rozsahu a za použití nejméně zatěžujících technických opatření spolupracovat s poskytovatelem služeb za účelem zjištění, zda nedostatek soulad digitální služby se smlouvou o vedení účtu včas vyplývá z charakteristik digitálního prostředí privilegovaného zákazníka.

10.        Kromě toho, pokud je digitální služba v rozporu se smlouvou o vedení účtu, může Privilegovaný uživatel služby podat prohlášení o odstoupení od této smlouvy, když:

a.   uvedení digitální služby do souladu se smlouvou o vedení účtu je nemožné nebo vyžaduje nadměrné náklady podle čl. úsek 43m 2 a 3 zákona o právech spotřebitelů;

b.   Poskytovateli služby se nepodařilo uvést digitální službu do souladu se smlouvou o vedení účtu v přiměřené době od okamžiku, kdy byl poskytovatel služby informován privilegovaným uživatelem služby o nedodržování této smlouvy, a bez nepřiměřených obtíží pro privilegovanou službu. Uživatel, s přihlédnutím k povaze a účelu této digitální služby, jak je používána;

c.    nesoulad digitální služby se smlouvou o vedení účtu pokračuje, i když se poskytovatel služby snažil uvést digitální službu do souladu s touto smlouvou;

d.   nesoulad digitální služby se smlouvou o vedení Účtu je natolik důležitý, že odůvodňuje odstoupení od smlouvy o vedení Účtu bez předchozího použití ochranného opatření uvedeného v čl. 43m zákona o právech spotřebitelů (tj. požadavky na uvedení digitální služby do souladu se smlouvou);

e.   z prohlášení nebo okolností poskytovatele služeb je zřejmé, že neuvede digitální službu do souladu se smlouvou o vedení účtu v přiměřené době nebo bez nadměrných obtíží pro Privilegovaného příjemce.

III MIMO SOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

11.        Poskytovatel služby informuje spotřebitele o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Pravidla pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může těžit mimo jiné z: S:

o   pomoc příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spory v případě přeshraničních nákupů . Pomoc Evropských spotřebitelských center je zpravidla bezplatná. Seznam spotřebitelských center vhodných pro danou zemi naleznete na: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

o   online platforma Řešení sporů (ODR), poskytované Evropskou komisí, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kromě toho můžete v Polské republice využít následující formy podpory:

o   mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowa.php

o   pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: > https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

12.        Předchozí ustanovení je informativní a nezakládá povinnost Poskytovatele služby využít způsoby mimosoudního řešení sporů.

13.        Využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací je dobrovolné pro Poskytovatele služby i Spotřebitele.

14.        Spotřebitel může navíc využít bezplatnou asistenci městského nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.

§ 6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.   Zvýhodněný Příjemce služby má právo odstoupit od smlouvy o vedení účtu uzavřené s Poskytovatelem služby do 14 dnů bez udání důvodu.

2.   Lhůta pro odstoupení od smlouvy o vedení účtu uplyne po 14 dnech ode dne uzavření této smlouvy.

3.   Aby mohl Privilegovaný příjemce služby uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Nařízení informovat Poskytovatele služeb o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).

4.   Příjemce zvýhodněné služby může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, není to však povinné.

5.   Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby zvýhodněný Příjemce služby zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE

1.   Správcem osobních údajů poskytnutých Příjemcem služby v souvislosti s uzavřením smlouvy o vedení Účtu je Poskytovatel služby. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů – „ GDPR “.

2.   Účelem zpracování údajů Uživatele Služby je vedení Účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o vedení Účtu nebo úkony učiněné na žádost Uživatele služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i právně oprávněný zájem Poskytovatele služeb, spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatňování nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.   Poskytnutí údajů Uživatelem Služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy o vedení účtu a poskytování služeb, na které se vztahuje. Neposkytnutí údajů znamená, že smlouva o vedení účtu nebude možná a Poskytovatel služeb nebude schopen poskytovat služby, na které se vztahuje.

4.   Údaje příjemce služby budou zpracovávány do:

a.   přestane platit smlouva o vedení Účtu;

b.   uživatel služby nebo poskytovatel služby již nebude moci vymáhat nároky související s účtem;

c.    námitka zákazníka proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem poskytovatele služeb

– podle toho, co je v daném případě použitelné.

5.   Příjemce služby má právo požadovat:

a.   přístup k vašim osobním údajům,

b.   jejich opravy,

c.    vymazání,

d.   omezení zpracování,

e.   předání údajů jinému správci
a dále právo:

f.    vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací Příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).

6.   Za účelem uplatnění svých práv by měl zákazník kontaktovat poskytovatele služeb.

7.   Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost orgánu příslušnému pro ochranu osobních údajů. V Polsku je prezidentem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 ZMĚNA PRAVIDEL NEBO ÚČTU

1.   Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem je potřeba změny Předpisů způsobená:

a.   změna funkčnosti Účtu, vyžadující úpravu Pravidel popř

b.   změny právních ustanovení ovlivňujících realizaci smlouvy o vedení Účtu ze strany Poskytovatele služeb nebo přizpůsobení služeb doporučením, pokynům, příkazům nebo zákazům, rozsudkům, usnesením, výkladům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci popř.

c.    změna kontaktních nebo identifikačních údajů Poskytovatele služby.

2.   Informace o plánované změně Pravidel bude Uživateli služby zaslána na e-mailovou adresu přiřazenou k Účtu minimálně 7 dní před nabytím účinnosti změn.

3.   Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám až do jejich účinnosti, má se za to, že je akceptuje, což nepředstavuje žádnou překážku pro budoucí ukončení smlouvy.

4.   Pokud plánované změny nebudou akceptovány, měl by uživatel služby zaslat o tom informaci na e-mailovou adresu poskytovatele služby uvedenou v § 2 Pravidel, což bude mít za následek ukončení smlouvy o vedení účtu, jakmile plánované změny vstoupí v platnost. .

5.   Poskytovatel služeb může provést změny na Účtu, které nejsou nutné k zachování jeho souladu se smlouvou o vedení Účtu, z důvodu uvedeného v části 1 lit. b nebo z důvodu změny funkčnosti Účtu. Zavedení změny uvedené v předchozí větě nezpůsobí žádné náklady na straně Privilegovaného uživatele služby. Ustanovení oddílu 2-4 aplikujte odpovídajícím způsobem.

6.   Pokud dojde ke změně uvedené v oddílu 5, významně a negativně ovlivní přístup nebo používání Účtu ze strany zvýhodněného uživatele služby, zašle poskytovatel služeb předem na trvanlivém nosiči e-mailovou adresu uživatele zvýhodněných služeb informace o vlastnostech a datu provedení této změny a práva související s touto změnou.změna privilegovaného Uživatele Služby.

§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Uživateli služby je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

2.   Smlouva o vedení účtu je uzavřena v polštině.

3.   Smlouva uzavřená na základě těchto Pravidel podléhá ustanovením polského práva s výhradou odstavce. 4.

4.   Volba polského práva pro smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem podle Nařízení nezříká se ani neomezuje práv Spotřebitele podle kogentních právních ustanovení vztahujících se na Spotřebitele v situaci, kdy neexistuje volba práva. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného spotřebitele poskytují širší ochranu, než jaká vyplývá z těchto nařízení nebo polského práva, použije se tato širší ochrana.

5.   V případě možného sporu s Příjemcem služby, který není privilegovaným Příjemcem služby, související se smlouvou o vedení Účtu, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel nebo zvýhodněný podnikatel může, ale nemusí použít:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ
(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

SANIL Ilona Sankiewicz
Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki,
e-mailová adresa: info@sim-market.cz

- Já/My (*) ............................................................ ......................... tímto informujem(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o poskytování následující služby(*)/ digitální obsah ve tvaru(*):

................................................. .................................................................... ....................................................... .............................................................

_ ............................................................. ............................................................. ...................................................... ................................................................... .............................

_ ........................ ............................................................. ............................................................. ........

- Datum uzavření smlouvy (*)

............................................ .................................................. ........................................................ ...................................................................... ..

- Jméno a příjmení Spotřebitele (spotřebitelů) / Privilegovaného podnikatele (podnikatelů ):

................................... ................................................................... ............................................................. ............................................................. ..........

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů/privilegovaných podnikatelů : .....

................... ............................................. ...................................................... .................................................. ............................................................. ....

_ ............................................. ...................................................... ............................................................. ...................

...................................................... .............................................................
Podpis Spotřebitel (spotřebitelé) / Preferovaný podnikatel (podnikatelé) ( pouze
pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

Datum ................................ ..............

(*) Nehodící se škrtněte.

Pravidla pro newsletter a bonusy

v obchodě SIM-Market

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na poskytovatele služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Smlouva
§ 5 Reklamace
§ 6 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Změny v Pravidlech nebo Zpravodaji
§ 9 Závěrečná ustanovení

§ 1 DEFINICE

Bonus - digitální obsah ve smyslu Zákona o právech spotřebitelů, poskytovaný bezplatně Uživateli Služby Poskytovatelem Služby na základě Smlouvy, za přihlášení k odběru Newsletteru ( olověný magnet). Typ bonusu je uveden v obchodě.
Spotřebitel – Příjemce služeb, který je fyzickou osobou, která uzavřela Smlouvu nebo činí kroky k jejímu uzavření, bez přímé souvislosti s její obchodní nebo profesní činností.
Newsletter - novinky týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a nových produktech v Obchodě, poskytované bezplatně Uživateli služby Poskytovatelem služby na základě Smlouvy, představující digitální obsah ve smyslu Zákona o právech spotřebitelů.
Privilegovaný podnikatel - Příjemce služeb, který je fyzickou osobou uzavírající Smlouvu (nebo podnikající kroky k jejímu uzavření), přímo související s její podnikatelskou činností, avšak nemající pro ni profesionální charakter.
Předpisy – tyto předpisy.
Obchod – Internetový obchod SIM-Market provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://sim-market.eu/.
Smlouva – dohoda o doručování Newsletteru a poskytování Bonusu.
Příjemce služby – jakýkoli subjekt, který uzavřel Smlouvu nebo podniká kroky k jejímu uzavření.
Privilegovaný příjemce služby – Příjemce služby, který je spotřebitelem nebo privilegovaným podnikatelem.
Poskytovatel služeb - ILONA SANKIEWICZ, podnikatelka podnikající pod jménem SANIL Ilona Sankiewicz , zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku a vedení Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti, NIP 8461665204, číslo REGON 369303051, Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynkio.
Zákon o právech spotřebitelů – polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB

1.   Poštovní adresa: Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki

2.   E-mailová adresa: info@sim-market.cz

3.   Telefon: 783287488

4.   Cena telefonního hovoru nebo datového přenosu uskutečněného Příjemcem služby vyplývá ze základního tarifu telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, jehož služby Příjemce služby využívá. Poskytovatel služby upozorňuje, že náklady na mezinárodní hovor nebo mezinárodní přenos dat mohou být vyšší než náklady na vnitrostátní hovor nebo přenos – v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb, který uživatel služby používá.

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1.   Chcete-li používat digitální obsah, na který se vztahují nařízení, potřebujete:

o   aktivní e-mailový účet;

o   zařízení s přístupem k internetu;

o   webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie .

2.   V případě, že Bonus je soubor ke stažení, za účelem použití Bonusu (kromě požadavků uvedených v odstavci 1), softwaru, který umožňuje prohlížení nebo přehrávání takových souborů, a množství volného místa na zařízení Uživatele určeného může být nezbytný poskytovatel služeb nezbytný ke stažení bonusu. V tomto případě jsou dodatečné technické požadavky nutné k použití Bonusu uvedeny Poskytovatelem služby v popisu Bonusu v Obchodě.

§ 4 DOHODA

1.   Příjemce služby se může dobrovolně přihlásit k odběru newsletteru a získat bonus.

2.   Pro odběr Newsletteru a Bonusu je nutné uzavřít Smlouvu.

3.   E-maily zasílané na základě Smlouvy budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou Uživatel Služby uvedl v době uzavření Smlouvy.

4.   Za účelem uzavření Smlouvy poskytne Příjemce služby v prvním kroku svou e-mailovou adresu na určeném místě v Obchodě, na které chce dostávat zprávy zasílané na základě Smlouvy. Přihlášením k odběru Newsletteru je uzavřena Smlouva na dobu neurčitou a Poskytovatel služby ji začne poskytovat Příjemci služby - dle odst. 5.

5.   Za účelem řádného plnění Smlouvy je Příjemce služby povinen uvést svou správnou e-mailovou adresu.

6.   Bonus bude Uživateli Služby doručen ihned po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 7 dnů od jejího uzavření.

7.   Newsletter je doručován ihned poté, co poskytovatel služeb vytvoří zprávy určené pro uživatele služby.

8.   Zprávy zaslané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti jeho odhlášení a také odkaz pro odhlášení.

9.   Příjemce služby se může z odběru Newsletteru bez udání důvodu nebo s vynaložením jakýchkoliv nákladů kdykoli odhlásit, a to pomocí možnosti uvedené v předchozím ustanovení nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služeb uvedenou v § 2 odst. Předpisy.

10.        Pokud uživatel služby použije odkaz k odhlášení z newsletteru nebo odešle zprávu požadující odhlášení z newsletteru , bude to mít za následek okamžité ukončení smlouvy.

§ 5 REKLAMACE

A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Poskytovatel služeb vás žádá o zasílání stížností týkajících se digitálního obsahu, na který se vztahují Nařízení, na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Nařízení.

2.   Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace.

II PŘÍJEMCI PRIVILEGIÍ

3.   Poskytovatel služby odpovídá Zvýhodněnému příjemci služeb za soulad ustanovení se Smlouvou, stanovený obecně platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o právech spotřebitelů.

4.   V případě nesprávného plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele služeb má zvýhodněný Příjemce služby možnost uplatnit práva upravená v kapitole 5b zákona o právech spotřebitelů.

5.   Pokud Poskytovatel služeb neposkytne digitální obsah, na který se vztahuje Smlouva, může ho Privilegovaný příjemce služby požádat o jeho poskytnutí. Pokud přesto poskytovatel služeb nedodá digitální obsah, na který se vztahuje smlouva, okamžitě nebo v dodatečné lhůtě výslovně dohodnuté mezi zvýhodněným příjemcem služby a poskytovatelem služby, může zvýhodněný příjemce od smlouvy odstoupit.

6.   Privilegovaný příjemce služby může odstoupit od smlouvy, aniž by požadoval dodání digitálního obsahu, na který se vztahuje smlouva, pokud:

o   z prohlášení nebo okolností Poskytovatele služeb jednoznačně vyplývá, že neposkytne digitální obsah, na který se vztahuje Smlouva resp

o   Privilegovaný Příjemce služby a Poskytovatel služby se dohodli, nebo je z okolností uzavření Smlouvy zřejmé, že konkrétní termín dodání digitálního obsahu, na který se Smlouva vztahuje, byl pro privilegovaného Příjemce služby velmi důležitý, a Službu Poskytovatel jej v této lhůtě nedodal.

7.   Poskytovatel služeb je odpovědný za jakýkoli nesoulad ustanovení se Smlouvou, který:

o   v rozsahu Zpravodaje - vzhledem k tomu, že je doručován průběžně - došlo nebo se stalo známým v době, kdy měl být v souladu s touto Smlouvou doručován;

o   ohledně Bonusu - existoval v době jeho doručení a stal se známým do dvou let od tohoto okamžiku.

8.   Pokud je digitální obsah, na který se vztahují Pravidla, v rozporu se Smlouvou, může Privilegovaný uživatel služby požadovat, aby byl uveden do souladu se Smlouvou.

9.   V případě nedodržení Smlouvy týkající se digitálního obsahu, na který se vztahují Nařízení, je Zvýhodněný příjemce služby povinen v přiměřeném rozsahu a za použití nejméně zatěžujících technických opatření spolupracovat s poskytovatelem služeb za účelem zjištění, zda nedostatek dodržování Smlouvy v řádném termínu je díky funkcím digitálního prostředí Příjemce služby privilegované.

10.        Kromě toho, pokud digitální obsah, na který se vztahují Pravidla, není v souladu se Smlouvou, může Privilegovaný uživatel služby podat prohlášení o odstoupení od Smlouvy, když:

o   uvedení tohoto digitálního obsahu do souladu se Smlouvou je nemožné nebo vyžaduje nadměrné náklady podle čl. 43 m sec. 2 a 3 zákona o právech spotřebitelů;

o   Poskytovatel služeb neuvedl digitální obsah, na který se vztahují Nařízení, v souladu se Smlouvou v přiměřené době od okamžiku, kdy byl Poskytovatel služeb informován Privilegovaným uživatelem služby o nedodržování Smlouvy, a bez nadměrných obtíží pro poskytovatele služeb. Privilegovaný uživatel služby, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, pro který jsou používány;

o   nesoulad digitálního obsahu, na který se vztahují Nařízení, se Smlouvou pokračuje, i když se Poskytovatel služby snažil uvést jej do souladu se Smlouvou;

o   nesoulad digitálního obsahu, na který se vztahují Nařízení, je tak významný, že odůvodňuje odstoupení od Smlouvy bez předchozího použití ochranného opatření uvedeného v čl. 43m zákona o právech spotřebitelů (tj. požadavky na uvedení digitálního obsahu do souladu se Smlouvou);

o   z prohlášení nebo okolností poskytovatele služeb jasně vyplývá, že neuvede digitální obsah, na který se vztahují Nařízení, v souladu se Smlouvou v přiměřené době nebo bez nadměrných nepříjemností pro Privilegovaného uživatele služby.

III MIMO SOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

11.        Poskytovatel služby informuje spotřebitele o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Pravidla pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může těžit mimo jiné z: S:

o   s pomocí příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spory při přeshraničních nákupech . Pomoc evropských spotřebitelských center je v zásadě bezplatná. Seznam spotřebitelských center vhodných pro danou zemi naleznete na: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

o   online platforma Řešení sporů (ODR), poskytované Evropskou komisí, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kromě toho lze v Polské republice využít následující formy podpory:

o   mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowa.php

o   pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

12.        Předchozí ustanovení je informativní a nezakládá povinnost Poskytovatele služby využít způsoby mimosoudního řešení sporů.

13.        Využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací je dobrovolné pro Poskytovatele služby i Spotřebitele.

14.        Spotřebitel může navíc využít bezplatné pomoci městského nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.

§ 6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.   Zvýhodněný příjemce služby má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem služby do 14 dnů bez udání důvodu.

2.   Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření této Smlouvy.

3.   Aby mohl Privilegovaný příjemce služby uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Pravidel informovat poskytovatele služeb o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).

4.   Příjemce zvýhodněné služby může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci Pravidel, není to však povinné.

5.   Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, aby Zvýhodněný příjemce služby zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE

1.   Správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníkem v souvislosti se Smlouvou je Poskytovatel služeb. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů – „ GDPR “.

2.   Účelem zpracování údajů Příjemce služby je:

o   provádění dohody; základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě Smlouva nebo úkony učiněné na žádost Uživatele služby, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

o   analýza účinnosti zpráv zasílaných na základě Smlouvy za účelem stanovení obecných zásad pro efektivní zasílání v činnosti Poskytovatele služeb; základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Poskytovatele služby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

o   určení, vymáhání nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících se smlouvou; základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Poskytovatele služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.   Poskytnutí údajů Příjemcem služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření Smlouvy a poskytnutí digitálního obsahu, na který se vztahuje. Neposkytnutí údajů bude znamenat, že Smlouvu nelze uzavřít a Poskytovatel služeb neposkytne digitální obsah, na který se vztahuje.

4.   Údaje příjemce služby budou zpracovávány do:

a.   smlouva přestane platit;

b.   Příjemce služby nebo poskytovatel služeb již nebude moci vymáhat nároky související se smlouvou;

c.    námitka Příjemce služby proti zpracování jeho osobních údajů bude přijata - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Poskytovatele služby

– podle toho, co je v daném případě použitelné.

        Příjemce služby má právo požadovat:

 .    přístup k vašim osobním údajům,

a.   jejich opravy,

b.   vymazání,

c.    omezení zpracování,

d.   předání údajů jinému správci
a dále právo:

e.   vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací Příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).

        Za účelem uplatnění svých práv by měl zákazník kontaktovat poskytovatele služeb.

        Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost orgánu příslušnému pro ochranu osobních údajů. V Polsku je to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 ZMĚNA V PŘEDPISECH NEBO ZPRAVODAJI

1.   Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem je potřeba změny Předpisů způsobená:

a.   změna funkčnosti Newsletteru , vyžadující úpravu Pravidel popř

b.   změna právních předpisů ovlivňujících plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele služeb nebo přizpůsobení služeb doporučením, pokynům, příkazům nebo zákazům, rozsudkům, usnesením, výkladům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci popř.

c.    změna kontaktních nebo identifikačních údajů Poskytovatele služby.

2.   Informace o připravované změně Pravidel bude Zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při uzavření Smlouvy, a to nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změn.

3.   Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám až do jejich účinnosti, má se za to, že je akceptuje, což nepředstavuje žádnou překážku pro budoucí ukončení Smlouvy.

4.   Pokud plánované změny nebudou akceptovány, měl by o tom Uživatel služby zaslat informaci na e-mailovou adresu Poskytovatele služby uvedenou v § 2 Pravidel, což bude mít za následek ukončení Smlouvy, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.

5.   Vzhledem k jednorázové povaze výhody spočívající v doručení Bonusu nebudou mít změny Pravidel vliv na Smlouvu v rozsahu, v jakém pokrývají doručení Bonusu.

6.   Poskytovatel služeb může změnit Newsletter , což není nutné pro zachování jeho souladu se Smlouvou, z důvodu uvedeného v odst. 1 lit. b nebo z důvodu změny funkčnosti Newsletteru . Zavedení změny uvedené v předchozí větě nebude znamenat žádné náklady na straně Oprávněného zákazníka. Ustanovení oddílu 2-4 aplikujte odpovídajícím způsobem.

7.   Pokud změna uvedená v předchozím ustanovení významně a negativně ovlivní přístup nebo používání Zpravodaje ze strany příjemce zvýhodněných služeb, zašle poskytovatel služeb na e-mailovou adresu příjemce zvýhodněných služeb předem na trvalém nosiči informace o tom, vlastnosti a datum provedení této změny a práva privilegovaného Příjemce služby v souvislosti s touto změnou.

§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Uživateli služby je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

2.   Smlouva je uzavřena v polštině.

3.   Smlouva uzavřená na základě těchto Pravidel podléhá ustanovením polského práva s výhradou odstavce. 4.

4.   Volba polského práva pro Smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem podle Nařízení nezříká se ani neomezuje práv Spotřebitele podle kogentních právních ustanovení vztahujících se na Spotřebitele v situaci, kdy neexistuje volba práva. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného spotřebitele poskytují širší ochranu, než jaká vyplývá z těchto nařízení nebo polského práva, použije se tato širší ochrana.

5.   V případě možného sporu s Příjemcem služby, který není privilegovaným Příjemcem služby, související se Smlouvou, bude příslušný soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel nebo zvýhodněný podnikatel může, ale nemusí použít:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ
(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

SANIL Ilona Sankiewicz
Kudrynki 9A, 16-326 Kudrynki,
e-mailová adresa: info@sim-market.cz

- Já/My(*) ................................................ .. .......................... tímto informujem(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o poskytování následující služby(*) / doručení digitálního obsahu ve formě (*):

...................................... ..................................................... ...................................................... ............................................................. .....................................................................

_ ............................................................. ............................................................. ...................................................... .......................................................

_ ...................................................... ...................................................................... ......................................................

- Datum uzavření smlouvy (*)

............................................ ...................................................... ............................................................. ............ ...................

- Jméno a příjmení Spotřebitele / Preferovaného podnikatele :

................................................. .. ...................................................... .................................................. .... ..........................

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů) / přednostního podnikatele (podnikatelů ) :

..... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ............................................................. ............

_ ................................................. ...................................................... ............................................................. ...................

...................................................... ... ...................................
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) / privilegovaného podnikatele (podnikatelů). ) ( pouze
pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

Datum ................................ ............ ...

(*) Nehodící se škrtněte.

Zásady ochrany osobních údajů obchodu SIM-Market
https://sim-market.cz/ (" Obchod ")

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o zásadách našeho zpracování vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ILONA SANKIEWICZ, podnikatelka podnikající pod jménem SANIL Ilona Sankiewicz , zapsána do Centrální evidence a informací o ekonomické činnosti vedené ministrem odpovědným za ekonomiku a vedení Centrální evidence a informací o ekonomické činnosti, NIP 8461665204, REGON č. 369303051, Kudrynki 9A , 16-326 Kudrynkio.

Chcete-li nás kontaktovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, napište nám prosím na e-mailovou adresu: kontakt@sim-market.cz.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

·        přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),

·        opravu (článek 16 GDPR),

·        výmaz (článek 17 GDPR),

·        omezení zpracování (článek 18 GDPR),

·        předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

·        kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

o   z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – ohledně zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o našich oprávněných zájmech) (článek 21 odst. 1 GDPR);

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie můžete vznést námitku ( přečtěte si o nich níže), zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

Pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ INFORMACE A OCHRANA SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na činnostech, které provádíte.

1. Zadání objednávky v obchodě

Za jakým účelem?

splnění Vaší objednávky

Na jakém základě?

kupní smlouva nebo smlouva o dodání digitálního obsahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

právní povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Jak dlouho?

po dobu trvání výše uvedené smlouvy

do zániku zákonné povinnosti související s účetnictvím

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí doby, ve které je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této části)

Co se stane, když neposkytnete svá data?

nebudete moci zadat objednávku

 

2. Vytvoření účtu v Obchodě

Za jakým účelem?

realizace smlouvy o poskytování služeb vedení účtu v Obchodě

Na jakém základě?

smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Jak dlouho?

po dobu trvání výše uvedené smlouvy

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí doby, ve které je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této části)

Co se stane, když neposkytnete svá data?

nebudete moci vytvořit účet a používat jeho funkce, jako je prohlížení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

 

3. Kontaktujte nás (např. s dotazem)

Za jakým účelem?

vyřizování vašich dotazů nebo zpráv

Na jakém základě?

smlouva nebo úkony provedené na vaši žádost, jejichž cílem je její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou

náš oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou

Jak dlouho?

po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo - v případě neuzavření smlouvy - do uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace - viz poslední tabulka této sekce*

do uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací – viz poslední tabulka této části – nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí doby, ve které je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této části)

Co se stane, když neposkytnete svá data?

nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo zprávu

* podle toho, co je ve vašem případě použitelné

4. Přijetí opatření nebo opomenutí, které může mít za následek nároky související s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?

určování, stíhání nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami

Na jakém základě?

náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Jak dlouho?

dokud neuplyne promlčecí lhůta pro nároky nebo dokud nepřijmeme vaši námitku proti zpracování*

Co se stane, když neposkytnete svá data?

neschopnost uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky

* podle toho, co je ve vašem případě použitelné


BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, včetně šifrování připojení pomocí SSL/TLS certifikátu.

COOKIES

Náš Obchod, stejně jako většina webových stránek, využívá tzv cookies ( cookies). Tyto soubory:

·        jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);

·        nemění nastavení vašeho zařízení.

V tomto Obchodě se soubory cookie používají pro následující účely:

·        pamatovat si svou relaci

·        statistický

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie , včetně toho, jak je v prohlížeči zakázat, můžete použít soubor nápovědy prohlížeče. Informace o tom si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 ve vašem prohlížeči. Kromě toho naleznete relevantní tipy na následujících podstránkách v závislosti na prohlížeči, který používáte:

·        Google Chrome

·        Opera

·        Safari

·        Mozilla Firefox

·        Microsoft Edge

Cookies nebudeme zpracovávat déle než 15 minut po poslední návštěvě Obchodu .

Pomocí příslušných možností svého prohlížeče můžete kdykoli:

·        smazat cookies ,

·        zablokovat používání cookies v budoucnu.

V takových případech jej již nebudeme zpracovávat.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb externích subjektů, které nás podporují v podnikání. Zpracováním vašich údajů je pověřujeme – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich údajů:

AKCE

PŘÍJEMCI DAT

PŘENOS DAT MIMO EVROPSKOU UNII

jakoukoli akci v souvislosti s Obchodem

subjekt, který nám poskytuje technickou/IT podporu

Není tam žádný prostor

lidé, kteří s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporují naše současné aktivity

Není tam žádný prostor

zadáním objednávky v Obchodě

poskytovatel plateb

Není tam žádný prostor

subjekt, který vám produkt dodává

Není tam žádný prostor

poskytovatel softwaru, který usnadňuje vedení firmy (např. účetní software)

Není tam žádný prostor

účetní kancelář

Není tam žádný prostor

subjekt poskytující splátkový systém

Není tam žádný prostor

 

A navíc:

příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje poskytnout.